Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 12 năm 2019: Lượng đi Philippines bật tăng mạnh trở lại

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2018

2019

1

490

426

2

349

279

3

720

 693

4

724

 709

5

784

 679

6

572

 592

7

432

616

8

612

606

9

378

490

10

359

445

11

397

368

12

433

525

Tổng

6,250

6,427

Ghi chú: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu chi tiết các đơn hàng theo tháng, có thể sai số so với số liệu Hải quan công bố.

 

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam đi Philippines theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2018

2019

1

143

230

2

29

99

3

5

238

4

9

279

5

86

252

6

126

157

7

67

235

8

151

297

9

46

123

10

32

57

11

79

28

12

204

170

Tổng

975

2,164

 

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam đi Châu Phi theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2018

2019

1

22

50

2

33

69

3

78

117

4

54

107

5

72

100

6

82

130

7

93

130

8

102

97

9

40

184

10

102

183

11

35

115

12

72

121

Tổng

785

1,403

 

 

Tin liên quan