Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 12/2017, luỹ kế 12 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

Lượng xuất khẩu gạo theo tháng:

Đơn vị: Tấn

Tháng/Năm

2016

2017

1

488,193

351,107

2

468,766

411,681

3

593,448

542,340

4

469,004

534,711

5

309,998

543,534

6

327,904

554,135

7

285,386

578,497

8

421,842

666,473 

9

480,140

 505,385

10

363,429

 453,024

11

330,213

 379,624

12

387,367

376,926 

Tổng

4,925,690

5,897,379

Ghi chú: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu chi tiết các đơn hàng theo tháng, có thể sai số so với số liệu Hải quan công bố.

 

Top 20 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam tháng 12 năm 2017

Thị trường

Lượng (ngàn tấn)

China

130.7

Philippines

49.5

Iraq

30.0

Cuba

29.0

Malaysia

27.9

Papua New Guinea

20.0

Cote DIvoire (Ivory Coast)

18.5

Bangladesh

12.3

Singapore

9.5

Ghana

8.8

HongKong

7.5

Algeria

3.7

United Arab Emirates

3.5

United States of America

2.3

Vanuatu

1.8

Taiwan

1.4

Solomon Islands

1.3

Australia

1.3

Brunei Darussalam

1.2

Kiribati

1.1

 

Lượng xuất khẩu gạo đi Trung Quốc theo tháng 2016-2017:

Đơn vị: Tấn

Tháng/Năm

2016

2017

1

60,212

89,255

2

95,765

160,356

3

308,282

305,976

4

240,056

266,808

5

97,249

254,504

6

112,035

130,032

7

128,873

130,921

8

144,229

168,611

9

166,079

 232,553

10

156,753

 240,456

11

98,869

 137,851

12

136,695

 130,672

Tổng

1,745,096

2,293,950

 

Tin miễn phí