Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 1/2019, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

Lượng xuất khẩu gạo theo tháng:

Đơn vị: Tấn

Tháng/Năm

2017

2018

2019

1

351,107

490,262

425,705

2

411,681

349,378

 

3

542,340

720,116

 

4

534,711

723,912

 

5

543,534

783,529

 

6

554,135

572,395

 

7

578,497

432,159

 

8

666,473

612,286

 

9

505,385

377,757

 

10

453,024

359,104

 

11

379,624

396,538

 

12

376,926

432,723

 

Tổng

5,897,379

6,212,213

425,705

Ghi chú: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu chi tiết các đơn hàng theo tháng, có thể sai số so với số liệu Hải quan công bố.

 

Top 20 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam tháng 1/2019

Thị trường

Lượng (ngàn tấn)

Philippines

230.1

Cuba

60.3

Cote DIvoire (Ivory Coast)

21.4

Ghana

17.8

Malaysia

13.7

Papua New Guinea

12.7

China

8.5

HongKong

7.8

Singapore

7.0

United Arab Emirates

6.1

Solomon Islands

2.5

Mozambique

2.3

Saudi Arabia

2.1

Gabon

2.0

Fiji

2.0

Australia

1.6

Indonesia

1.5

Canada

1.3

Qatar

1.2

United States of America

1.2

 

Lượng xuất khẩu gạo đi Trung Quốc theo tháng 2016-2018:

Đơn vị: Tấn

Tháng/Năm

2017

2018

2019

1

89,255

115,526

8,472

2

160,356

79,145

 

3

305,976

222,907

 

4

266,808

279,150

 

5

254,504

146,905

 

6

130,032

46,872

 

7

130,921

34,763

 

8

168,611

89,341

 

9

232,553

106,947

 

10

240,456

108,856

 

11

137,851

70,479

 

12

130,672

24,846

 

Tổng

2,293,950

1,324,937

8,472

 

Tin miễn phí