Xuất khẩu gạo Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019: Đi Philippines tiếp tục nhiều so với cùng kỳ các năm trước, Trung Quốc bắt đầu quay trở lại nhập khẩu gạo Việt nhiều hơn (tháng 4 nhiều hơn cả lũy kế Quý 1/2019)

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2016

2017

2018

2019

1

488

351

490

426

2

469

412

349

279

3

593

542

720

 693

4

469

535

724

 709

5

310

544

784

 

6

328

554

572

 

7

285

578

432

 

8

422

666

612

 

9

480

505

378

 

10

363

453

359

 

11

330

380

397

 

12

387

377

433

 

Tổng

4,926

5,897

6,250

2,106

Ghi chú: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu chi tiết các đơn hàng theo tháng, có thể sai số so với số liệu Hải quan công bố.

 

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam đi Philippines theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2018

2019

1

143

230

2

29

99

3

5

238

4

9

279

5

86

 

6

126

 

7

67

 

8

151

 

9

46

 

10

32

 

11

79

 

12

204

 

Tổng

975

846

 

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam đi Trung Quốc theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2018

2019

1

116

8

2

79

1

3

223

35 

4

279

77 

5

147

 

6

47

 

7

35

 

8

89

 

9

107

 

10

109

 

11

70

 

12

25

 

Tổng

1,326

122

 

 

Tin miễn phí