Xuất khẩu gạo Việt Nam 3 tháng đầu năm 2019: Đi Philippines rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước, đặc biệt Đài Thơm 8 chiếm lượng lớn

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2016

2017

2018

2019

1

488

351

490

426

2

469

412

349

279

3

593

542

720

 693

4

469

535

724

 

5

310

544

784

 

6

328

554

572

 

7

285

578

432

 

8

422

666

612

 

9

480

505

378

 

10

363

453

359

 

11

330

380

397

 

12

387

377

433

 

Tổng

4,926

5,897

6,250

1,397

Ghi chú: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu chi tiết các đơn hàng theo tháng, có thể sai số so với số liệu Hải quan công bố.

 

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam đi Philippines theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2016

2017

2018

2019

1

63

95

143

230

2

72

123

29

99

3

56

36

5

238

4

0

3

9

 

5

2

1

86

 

6

1

27

126

 

7

1

8

67

 

8

2

147

151

 

9

136

73

46

 

10

12

4

32

 

11

1

17

79

 

12

45

49

204

 

Tổng

391

583

975

567

 

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam đi Trung Quốc theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2016

2017

2018

2019

1

60

89

116

8

2

96

160

79

1

3

308

306

223

35 

4

240

267

279

 

5

97

255

147

 

6

112

130

47

 

7

129

131

35

 

8

144

169

89

 

9

166

233

107

 

10

157

240

109

 

11

99

138

70

 

12

137

131

25

 

Tổng

1,745

2,248

1,326

45

 

 

Tin miễn phí