Vĩnh Long: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị

Với kinh phí khoảng 7 tỷ đồng, giai đoạn 2017- 2020 tỉnh sẽ hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp xây dựng các mô hình liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm lúa gạo và nâng cao thu nhập của nông dân trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Theo dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần chi phí mua lúa giống cấp xác nhận, chi phí mua vật tư thiết yếu, còn lại thành viên hợp tác xã đối ứng. Mục tiêu khi kết thúc dự án có khoảng 500ha đất trồng lúa được hỗ trợ; củng cố xây dựng vùng nguyên liệu lúa theo hướng an toàn liên kết sản xuất lúa gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Được biết, trong 2 năm 2018- 2019, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mô hình cho 4 hợp tác xã và đã mang lại những kết quả bước đầu về kinh tế. Nông dân giảm bớt gánh nặng vốn đầu tư ban đầu, giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng và giá trị hạt lúa...

http://www.baovinhlong.com.vn/kinh-te/201909/xay-dung-mo-hinh-lien-ket-san-xuat-lua-gan-voi-tieu-thu-theo-chuoi-gia-tri-2963612/#.XXrWgmkzZnJ

 

Tin miễn phí