Trên 600 tỷ đồng thực hiện đề án phát triển lúa gạo chất lượng cao

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Đề án phát triển lúa gạo chất lượng cao và giống lúa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018- 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu giai đoạn 2018- 2020: Đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa ở vùng sản xuất lúa hàng hóa từ tối thiểu đạt 30% tổng thu;

tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trên 75% diện tích tại các vùng chuyên canh của tỉnh vào năm 2020; giảm lượng giống gieo sạ xuống bình quân từ 150-180 kg/ha xuống bình quân còn 100-120 kg/ha; diện tích áp dụng IPM đạt trên 75%;

diện tích áp dụng quy trình canh tác bền vững (3G3T, 1P5G, nông lộ phơi, SRI, VIETGAP, GAP khác, tiêu chuẩn hữu cơ) từ 50% diện tích gieo trồng trở lên; diện tích canh tác lúa được chứng nhận an toàn thực phẩm (đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến) phấn đấu tăng 5-10% so với cùng kỳ;

35% diện tích canh tác lúa có liên kết trong sản xuất (được tổ chức sản xuất theo các hình thức kinh tế tập thể tập trung) và giảm tổn thất sau thu hoạch dưới 10%.

Giai đoạn 2021- 2030: Đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa ở vùng sản xuất lúa hàng hóa từ 30% tổng thu trở lên; tỷ lệ sử dụng giống xác nhận chất lượng đạt 85% diện tích tại các vùng chuyên canh của tỉnh; giảm lượng giống gieo sạ xuống bình quân 80-100 kg/ha;

diện tích áp dụng IPM đạt trên 85%; diện tích áp dụng quy trình canh tác bền vững (3G3T, 1P5G, nông lộ phơi, SRI, VietGAP, GAP khác, tiêu chuẩn hữu cơ) trên 75% diện tích gieo trồng trở lên; 50%diện tích canh tác lúa được chứng nhận an toàn thực phẩm (đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến);

50% diện tích canh tác lúa có liên kết trong sản xuất (được tổ chức sản xuất theo các hình thức kinh tế tập thể tập trung); giảm tổn thất sau thu hoạch dưới 8%. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án là 606,885 tỷ đồng.

Báo Vĩnh Long

Tin miễn phí