Thị trường nếp rơi tự do và đóng băng trước chính sách thuế nhập khẩu mới của Trung Quốc được áp dụng từ 1/7/2018

Thị trường nếp rơi tự do và đóng băng trước chính sách thuế nhập khẩu mới của Trung Quốc được áp dụng từ 1/7/2018. Xuất khẩu nếp tháng 6 ước sẽ thấp hơn 40 ngàn tấn, chỉ bằng 1/2 của tháng 5 và 1/3 của tháng 6

Tin miễn phí