Thị trường nếp nóng do nhu cầu từ khách Cam Pu Chia và Lào

Các thông tin cho biết thị trường nếp tăng nóng trong tuần. Đến cuối tuần thông tin cho biết khách Cacmpuchia và khách Lào hỏi mua rất nhiều lượng Nếp Long An và Nếp An Giang. Khách chủ yếu hỏi mua Nếp An Giang nhiều hơn. Yêu cầu mặt nếp trắng đẹp, ẩm độ tốt, 8 phần đục : 2 phần trong, hạt nếp đều. Giá nếp Long An được các kho chào bán >13,500 đồng/kg đã sort, tại kho, trong khi giá nếp An Giang được chào bán ở mức xoay quanh 16,000 đồng/kg đã sort, tạo kho.

Tin miễn phí