Tàu cập cảng Sài Gòn 8 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 8 tháng đầu năm 2019 theo giai đoạn:

Tháng

Giai đoạn

Lượng (ngàn tấn)

1

1-15/1

208.0

16-31/1

121.6

2

1-15/2

-

16-28/2

171.4

3

1-15/3

140.4

16-31/3

173.3

4

1-15/4

129.8

16-30/4

201.3

5

1-15/5

84.7

16-31/5

143.4

6

1-15/6

92.8

 

16-30/6

195.1

7

1-15/7

98.9

16-31/7

86.6

8

1-15/8

100.1

16-31/8

107.2

 

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 8 tháng đầu năm 2019 theo thị trường:

Thị trường

Lượng (ngàn tấn)

CuBa

318.6

Châu Phi

438.0

Iraq

240.0

Philippines

731.4

Khác

332.8

Tổng

2,060.8