Tàu cập cảng Sài Gòn 4 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 4 tháng đầu năm 2019 theo giai đoạn:

Tháng

Giai đoạn

Lượng (ngàn tấn)

1

1-15/1

208.0

16-31/1

121.6

2

1-15/2

-

16-28/2

171.4

3

1-15/3

140.4

16-31/3

173.3

4

1-15/4

129.8

16-30/4

201.3

 

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 4 tháng đầu năm 2019 theo thị trường:

Thị trường

Lượng (ngàn tấn)

CuBa

179.0

Châu Phi

201.4

Iraq

90.0

Philippines

492.7

Khác

188.9

Tổng

1,152.0