Tàu cập cảng Sài Gòn 3 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 3 tháng đầu năm 2019 theo giai đoạn:

Tháng

Giai đoạn

Lượng (ngàn tấn)

1

1-15/1

208.0

16-31/1

121.6

2

1-15/2

-

16-28/2

171.4

3

1-15/3

140.4

16-31/3

149.5

 

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 3 tháng đầu năm 2019 theo thị trường:

Thị trường

Lượng (ngàn tấn)

CuBa

148.9

Châu Phi

107.5

Iraq

90.0

Philippines

358.2

Khác

105.6

Tổng

810.2