Tàu cập cảng Sài Gòn 2 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 2 tháng đầu năm 2019 theo giai đoạn:

Tháng

Giai đoạn

Lượng (tấn)

1

1-15/1

208,000

16-31/1

121,550

2

1-15/2

51,600

16-28/2

139,100

 

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 2 tháng đầu năm 2019 theo thị trường:

Thị trường

Lượng

CuBa

119,900

Châu Phi

64,500

Iraq

-

Philippines

301,900

Khác

34,000

Tổng

520,300