Tàu cập cảng Sài Gòn 10 tháng đầu năm 2018 ăn hàng

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 10 tháng đầu năm 2018 theo giai đoạn:

Tháng

Giai đoạn

Lượng (tấn)

1

1-15/1

108,861

16-31/1

90,950

2

1-15/2

73,250

16-28/2

108,000

3

1-15/3

122,300

16-31/3

114,700

4

1-15/4

156,800

16-30/4

172,000

5

1-15/5

250,700

16-31/5

348,400

6

1-15/6

159,200

16-30/6

259,500

7

1-15/7

97,000

16-31/7

95,000

8

1-15/8

90,900

16-31/8

131,000

9

1-15/9

54,200

16-30/9

-

10

1-15/10

5,000

16-31/10

108,000

 

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng 10 tháng đầu năm 2018 theo thị trường:

Thị trường

Lượng

CuBa

438,500

Châu Phi

340,000

Iraq

270,000

Philippines

267,300

Khác

1,519,300

Tổng

2,567,800