NFA công bố Lượng quota nhập khẩu tối thiểu (MAV) cho mùa vụ 2017-2018

Ngày 24/5/2018 NFA công bố hướng dẫn MAV với lượng gạo nhập khẩu 805,2 ngàn tấn. Nguồn gạo Việt Nam được ít nhất 293 ngàn tấn. Gạo cho mùa vụ 2017-2018 với nguồn từ 7 nước chủ yếu. Giao hàng sẽ 2 giai đoạn từ tháng 7-31/8/2018 và từ 20/12/2018-28/2/2019.

 

Nguồn gạo

Lượng (tấn)

1. China

50,000

2. India

50,000

3. Parkistan

50,000

4. Australia

15,000

5. El Salvadol

4,000

6. Thailand

293,100

7. Vietnam

293,100

8. Omnibus Origin (Any Country)

50,000

Tổng số

805,200

 

 

Lượng (ngàn tấn)

Lô hàng

China

India

Parkistan

Australia

El Salvador

Thailand

Vietnam

Omalbus

Total

FO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luzon

6

6

6

2

*

34

34

6

93

2. Visayas

2

2

2

1

*

11

11

2

31

3. Mindanao

2

2

2

1

*

13

13

2

37

Total for FO

10

10

10

3

1

59

59

10

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-FO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luzon

23

23

23

7

2

136

136

23

374

2. Visayas

8

8

8

2

1

45

45

8

122

3. Mindanao

9

9

9

3

1

54

54

9

148

Total for FO

40

40

40

12

3

234

234

40

644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Total

50

50

50

15

4

293

293

50

805

 

Giai đoạn giao hàng

Giai đoạn

Thời gian

Giai đoạn 1

Từ 7/2018 muộn nhất đến 31/8/2018

Giai đoạn 2

Từ 20/12/2018 muộn nhất đến 28/2/2019

 

Tin miễn phí