Kết quả thầu G2P/NFA 500 ngàn tấn ngày 20/11, 1 công ty Việt Nam trúng thầu 118 ngàn tấn

Ngày 20/11 diễn ra thầu G2P ở Philippines, kết quả như sau

- OLAM trúng thầu 210 ngàn tấn (lot 1-3-4-9)

- Asia Golden trúng 99 ngàn tấn (lot 6-7)

- Shwe Wah Yaung trúng 28 ngàn tấn (lot 5)

- Tân Long trúng 118 ngàn tấn (lot 2)

- Thai Capital Crop trúng 45 ngàn tấn (lot 8)

Tin miễn phí