Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 14/3/2019

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

14/3/2019

+/-

Tấm 1,2

6,650

0

Tin miễn phí