Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 17/6/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

17/6/2019

+/-

Tấm 1,2 HT

5,800

0

Tin miễn phí