Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 12/6/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

12/6/2019

+/-

Tấm 1,2 HT

6,000

0

Tin miễn phí