Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 11/7/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang tăng

Chủng loại

11/7/2019

+/-

Tấm 1,2 HT

5,650

50

Tin miễn phí