Giá tấm 1,2 HT tại Cần Thơ ngày 9/10/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Cần Thơ ổn định

Chủng loại

9/10/2019

+/-

Tấm 1,2 HT

6,000-6,100

0

Tin miễn phí