Giá lúa tươi IR 504 ngày 17/6/2019

Giá lúa tươi IR 504 giảm

Chủng loại

Ghi chú

17/6/2019

+/-

IR 504

Tại ruộng

3,700

-150

Tin miễn phí