Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 12/7/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ổn định

Chủng loại

Ghi chú

12/7/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,400-5,500

0

Tin miễn phí