Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 13/2/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp giảm

Chủng loại

Ghi chú

13/2/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

4,600

-100

Tin miễn phí