Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 1/2/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

1/2/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

4,700-4,800

0

Tin miễn phí