Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 17/6/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ổn định

Chủng loại

Ghi chú

17/6/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

4,600-4,800

0

Tin miễn phí