Giá lúa tươi Đài Thơm 8 chuẩn bị cắt tại Cần Thơ ngày 9/9/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 chuẩn bị cắt tại Cần Thơ giảm

Chủng loại

Ghi chú

9/9/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,500

-100

Tin miễn phí