Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 20/06/2017

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ổn định

Chủng loại

Ghi chú

20/06/2017

+/-

Nếp

Tại ruộng

5,100

0

Tin miễn phí