Giá lúa Nếp Long An ngày 12/7/2018

Giá lúa Nếp Long An ổn định

Chủng loại

Ghi chú

12/7/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

4,300-4,400

0

Tin miễn phí