Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp Long An ngày 7/8/2019

Giá XK tham chiếu Nếp Long An ổn định

Chủng loại

72/8/2019

+/-

XK tham chiếu Nếp Long An

565

0

Tin miễn phí