Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp An Giang ngày 9/10/2019

Giá XK tham chiếu Nếp An Giang ổn định

Chủng loại

9/10/2019

+/-

XK tham chiếu 5%

640

0

Tin miễn phí