Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) ngày 29/8/2019

Giá XK tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

29/8/2019

+/-

XK tham chiếu Đài Thơm 8

475

0

Tin miễn phí