Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) ngày 12/9/2019

Giá XK tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) giảm

Chủng loại

12/9/2019

+/-

XK tham chiếu Đài Thơm 8

467-470

-7

Tin miễn phí