Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 12/6/2019

Giá XK tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

12/6/2019

+/-

XK tham chiếu 5%

330

0

Tin miễn phí