Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 21/8/2019

Giá XK tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

21/8/2019

+/-

XK tham chiếu 5%

329-330

0

Tin miễn phí