Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 21/2/2019

Giá XK tham chiếu 5% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

21/2/2019

+/-

XK tham chiếu 5%

335-340

0

Tin miễn phí