Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 15/5/2019

Giá XK tham chiếu 5% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) tăng

Chủng loại

15/5/2019

+/-

XK tham chiếu 5%

380

10

Tin miễn phí