Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 12/7/2018

Giá XK tham chiếu 5% giảm

Chủng loại

12/7/2018

+/-

XK tham chiếu 5%

408

-2

Tin miễn phí