Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 12/6/2019

Giá XK tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

12/6/2019

+/-

XK tham chiếu 25%

310

0

Tin miễn phí