Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 20/2/2019

Giá XK tham chiếu 25% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

20/2/2019

+/-

XK tham chiếu 25%

320-325

0

Tin miễn phí