Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 6/12/2018

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

6/12/2018

+/-

TP OM 6976

9,200

0

Tin miễn phí