Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 18/2/2019

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

18/2/2019

+/-

TP OM 6976

7,800

-100

Tin miễn phí