Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 17/6/2019

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

17/6/2019

+/-

TP OM 6976

8,100-8,200

0

Tin miễn phí