Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 16/2/2019

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

16/2/2019

+/-

TP OM 6976

7,900

0

Tin miễn phí