Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 13/4/2019

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

13/4/2019

+/-

TP OM 6976

8,500

0

Tin miễn phí