Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 11/7/2019

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

11/7/2019

+/-

TP OM 6976

8,000-8,100

-100

Tin miễn phí