Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 11/2/2019

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang

Chủng loại

11/2/2019

+/-

TP OM 6976

8,100

-

Tin miễn phí