Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 11/1/2019

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

11/1/2019

+/-

TP OM 6976

8,400

100

Tin miễn phí