Giá gạo thành phẩm OM 6976 – OM9582 tại Sa Đéc ngày 9/9/2019

Giá gạo thành phẩm OM 6976 – OM9582 tại kho ở Sa Đéc giảm

Chủng loại

9/9/2019

+/-

TP OM 6976 – OM9582

8,400-8,450

-50

Tin miễn phí