Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại Sa Đéc ngày 9/9/2019

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại kho ở Sa Đéc ổn định

Chủng loại

9/9/2019

+/-

TP OM 5451

8,800-9,000

0

Tin miễn phí